Trygghet, studiero och inflytande

Våra elever ska känna sig trygga i skolan och få den studiero de behöver. Varje elev ska uppleva trygghet och gemenskap där han/hon får vara delaktig och utvecklas.

På Höglundaskolan ser vi att trygghet, studiero och elevinflytande hänger ihop. Vi arbetar därför med dessa frågor utifrån ett helhetsperspektiv, med målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens skolgång.

Behovsstyrt och strukturerat

Grunden till en trygg skolmiljö är att varje elev känner sig sedd. Skolan anpassar undervisningen utifrån barnens förutsättningar och behov så att det får chansen att utveckla sina kunskaper.

En tydlig struktur för lektionerna bidrar till att skapa studiero och därför arbetar vi för att göra elevernas vardag förutsägbar där rutiner ramar in den verksamhet som vi gemensamt utformar.

Meningsfulla raster

Det som händer mellan lektionerna påverkar också miljön i klassrummet. På rasterna tillbringar eleverna på Höglundaskolan sin tid utomhus och närvarande ute på skolgården finns både rastvakter och trivselledare som alla arbetar för att eleverna ska få en bra paus från skolarbetet, med möjlighet till en aktiv samvaro.

Trygghetsteam på Höglundaskolan

På skolan finns ett trygghetsteam med vår kurator som samordnare. Detta team arbetar aktivt med medling och att stödja kollegor i deras arbete med minimedling. Kuratorn är, förutom skolledningen, den som vägleder övrig personal om kränkningar förekommer och kan verka som handledare när kräkningsutredningar ska göras. Främst arbetar dock trygghetsteamet med ett förebyggande arbete för att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö för alla på Höglundaskolan. Som ett led i detta arbete förs samtal både i och utanför klassrummet om hur vi möter varandra och vad som får oss att må bra. Likaså tar vi fasta på elevernas synpunkter och i det sammanhanget är den årliga trivselenkäten ett viktigt verktyg för oss.

Hålla ordning

På Höglundaskolan finns ordningsregler som rektorn fattar beslut om i samråd med lärare och elever. De finns också en konsekvenstrappa som innebär att det får konsekvenser om en elev inte följer reglerna. I arbetet med att få en så bra arbetsmiljö som möjligt för såväl vuxna som barn, är elevernas vårdnadshavare viktiga. Skolans huvuduppdrag är att ge förutsättningar för ett gott lärande och vårdnadshavaren är den som är den viktigaste parten i ett barns fostran och därför är vårdnadshavarnas delaktighet betydelsefull för att se till att de regler som finns på skolan också följs.

Alla ska behandlas lika

På Höglundaskolan arbetar vi utifrån en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den finns att tillgå under "Styrdokument och handlingsplaner" Om personalen får veta att ditt barn upplever sig utsatt för kränkande behandling anmäler personalen det till rektor genom att göra en kränkningsanmälan. Rektor/biträdande rektor inleder då en utredning tillsammans med berörda parter.

Höglundaskolan samarbetar även med organisationen Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo, för att motverka och förebygga hedersförtryck och för att stödja ungdomar som är utsatta. Vidare har vi ett nära samarbete med Haninge kommuns socialtjänst.

Elevråd och skolenkäter

Våra elever utövar inflytande på olika sätt. Det sker som en naturlig dialog i klassrummet, mellan lärare och elev, samt elever emellan. Elevrådet är också ett forum för eleverna att framföra och diskutera åsikter. Kommunen skickar därutöver ut en årlig skolenkät riktad till elever i årskurs 5 och 8 där de får svara på frågor om hur de ser på sin skolsituation. På Höglundaskolan genomför vi även en trivselenkät varje år där samtliga elever får besvara frågor som bland annat rör deras trivsel och trygghet. Dessa enkäter är mycket betydelsefulla i vårt arbete att skapa en god arbetsmiljö för våra elever.

Att hantera konflikter

Vi förebygger och motverkar konflikter genom att skapa en kultur och struktur som stärker elevernas studie- och arbetsro. Hos oss är alla elever våra gemensamma, vilket innebär att vi arbetar tillsammans för att få ett bra klimat på skolan som både inkluderar kamratskap och studiero. Respekt är ytterligare ett ord som genomsyrar vårt arbete och hos oss ska det vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Vi jobbar också för att nå målet om att ha "Världens bästa språk", som går ut på att vi inte accepterar ett språk som innehåller svordomar, öknamn eller sårande kommentarer till andra. I detta arbete är vårdnadshavarna betydelsefulla. Våra lärare använder sig av minimedling vid mindre konflikter och vid behov kan trygghetsteamet arbeta vidare med utökad medling.

Samarbetet med dig som vårdnadshavare

När hem och skola samarbetar skapar vi de bästa förutsättningarna för barns skolutveckling. Att varje vårdnadshavare är expert på sina egna barn är en utgångspunkt för allt vårt samarbete runt barnen. För oss är därför alla vårdnadshavare viktiga och vi välkomnar en öppen dialog och delaktighet för att vi gemensamt ska kunna ge varje elev de bästa förutsättningarna för sitt lärande.

Senast uppdaterad: 13 mars 2021